FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy
zestawienie tematyczne w wyborze materiały dostępne
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
w Nowym Mieście Lubawskim


Oprac. Aneta Bielaszka
14.02.2013 r.

Książki
1.Badania nad dziećmi alkoholików. Red. Lucyna Zbucka. Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000 syg.28898
2.Gray Deborah D.: Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 syg.33192
3.Picie alkoholu w różnych okresach życia. Red. Alicja Bartosik. Warszawa : PARPA, 2000 syg.28899
4.Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 syg.33716
5.Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. Pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Kraków : "Impuls", 2012 syg.33482

Czasopisma
1.Cholewa Jadwiga: Alkoholowy zespół płodowy (FAS) / Wychowawca.-2008, nr 4, s. 15* FAS - uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego - wady wrodzone.
2.Czech Ewa: Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci / Alkoholizm i Narkomania.-2004, nr 1/2, s. 9-21*
3.Dyr Wanda: Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym / Alkoholizm i Narkomania.-2006, nr 4, s. 395-406. Wyniki badań dotyczące wpływu alkoholu na płód zwierzęcy, odzwierciedlające wpływ alkoholu na płód ludzki. Anomalie związane z FAS (alkoholowym zespołem płodowym)*.
4.Działdowska Olga: Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg / Świat Problemów.-2002, nr 3, s. 39-41. Problemy behawioralne i neurologiczne występujące u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) powodują trudności w nauce szkolnej.
5.Dzieci z FAS w szkole... / Lucyna Bojarska. / Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27 - 29
6.FAS - od diagnozy do terapii / Remedium.-2008, nr 6, s. 12. Seminarium poświęcone diagnozowaniu i terapii Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS).
7.I dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska. / Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 29 - 30
8.Kaczmarska Barbara: Za FASadą / Wychowawca.-2011, nr 10, s. 7-8.* Różnorodne zaburzenia rozwojowe konsekwencją ekspozycji płodu na alkohol. Funkcjonowanie dziecka w z FAS w szkole. Zasady postępowania z dzieckiem z FAS.
9.Klecka Małgorzata; Objawy i wczesne rozpoznanie FAS /  Niebieska Linia.-2006, nr 3, s. 7-9. Omówienie zjawiska FAS (Fetal Alcohol Syndrome) - Alkoholowego Zespołu Płodowego.
10.Komorowska Marta: Diagnoza FAS w praktyce / Remedium.-2007, nr 11, s. 6-7. FAS - alkoholowy zespół płodowy - trudności diagnostyczne.
11.Komorowska Marta: Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD / Remedium.-2007, nr 9, s. 24-25
12.Komorowska: Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD / Remedium 2007, nr 12, s. 6-7
13.Kot Urszula: Dzieci z syndromem FAS / Wychowanie w Przedszkolu.-2012, nr 3, s. 60-61. Wpływ alkoholizmu matki na płód oraz późniejsze funkcjonowanie dziecka w dzieciństwie. Charakterystyka dzieci z zespołem FAS.
14.Lis Małgorzata: Zdążyć przed FAS / Wychowawca.-2011, nr 10, s. 5-68. Kryteria rozpoznawania. Rodzaj i rozmiar zaburzeń rozpoznawanych u dzieci z FAS.
15.Liszcz Krzysztof: Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym /  Niebieska Linia.-2006, nr 3, s. 12-13
16.Moskalewicz Jacek: Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu / Alkoholizm i Narkomania.-2007, nr 1, s. [55]-63
17.Nie piję za jego zdrowie / Remedium.-2007, nr 10, s. 12. Ogólnopolska kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu". Dzieci z FAS (Płodowym Zespołem Alkoholowym).
18.Pawłowska-Jaroń Halina: Płodowy zespół alkoholowy - zagadnienia mowy i percepcji / Szkoła Specjalna.-2010, [nr] 2, s. 113-120. Zespół FAS - płodowy zespół alkoholowy jako zaburzenie rozwojowe.
19.Piwko Krystyna: Alkoholowy zespół płodowy (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Lider.-2008, nr 1, s.24*
20.Pluskota Katarzyna: Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Wychowanie na Co Dzień.-2007, nr 10/11, s. 28-31. Charakterystyka alkoholowego zespołu płodowego FAS (Fetal Alcohol Syndrome). Uszkodzenia rozpoznawane u dzieci. Rehabilitacja.
21.Przystałowska Magdalena: Płodowy Zespół Alkoholowy / Remedium.-2006, nr 10, s. 31-32. Czym jest FAS, trudności dziecka z FAS, funkcjonowanie dziecka z FAS w szkole.
22.Sawaściuk Ewelina: Z FAS-trygowane dzieci / Charaktery.-2007, nr 8, s. 64-67
23.Szefler Elżbieta: Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS tematem konferencji / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2008, nr 9, s. 62-64. Konferencja zorganizowana przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą 6 czerwca 2008 r. dotycząca problemów dzieci z syndromem poalkoholowego uszkodzenia płodowego.
24.VI [Szósty] Światowy FAS / oprac. na podst. informacji prasowej PARPA. Remedium.-2006, nr 10, s. 30. Promocja abstynencji alkoholowej u kobiet w ciąży. Płodowy Zespół Alkoholowy.

*artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma