AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA
(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2014)


Opracowała Lucyna Lewon
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Mieście Lubawskim

Książki:
1.Autyzm wyzwaniem naszych czasów, red. Tadeusz Gałkowski, Joanna Kossewska, Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. (syg. 29070)
2.Attwood Tony, Zespół Aspergera : kompletny przewodnik, Gdańsk. Harmonia Universalis, 2013. (syg. 34180)
3.Bobkiewicz-Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy : zagadnienia dignozy i terapii, Kraków, Impuls, 2000. (syg. 29012, 30589)
4.Borkowska Agnieszka, Grotowska Beata, Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2012. (syg. 33825)
5.Borkowska Agnieszka, Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2010. (syg. 33831)
6.Brauner Alfred i Francoise, Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. (syg. 24356)
7.Dziecko autystyczne, red. Tadeusz Gałkowski [i in.], Warszawa, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1999. (syg. 33730)
8.Gałkowski Tadeusz, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.  (syg. 26467)
9.Grodzka Magdalena, Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2010. (syg. 33071)
10.Harpur John, Lalor Maria, Fitzgerald Michael, Interwencje społeczne dla nastolatków z zespołem Aspergera : przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej, Warszawa, Fraszka edukacyjna, 2012. (syg. 34100)
11.Jagielska Gabriela, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. (syg. 33359)
12.Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, red. nauk. Joanna Kossewska, Kraków, Impuls, 2009. (syg. 32628)
13.Kutscher Martin L.Attwood, Wolff Robert R., Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia, Warszawa, Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. (syg. 32110)
14.Maciarz Aleksandra, Drała Dorota, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. (syg. 33853)
15.Olechnowicz Hanna, Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. (syg. 29847)
16.Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz Robert, Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2012.  (syg. 33647)
17.Pisula Ewa, Autyzm, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2010. (syg. 32978)
18.Preissmann Christine, Zespół Aspergera : jak żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2014. (syg. 34018)
19.Randall Peter, Autyzm : jak pomóc rodzinie, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.  (syg. 29350)
20.Sabik Magdalena, Szczypczyk Anna, Zabawy dla dzieci z autyzmem, Gdańsk, Harmonia, 2012. (syg. 34086)
21.Schopler Eric, Lansing Margaret, Waters Leslie, Zindywizualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, T. 3, Gdańsk, Stowarzysznie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994.  (syg. 26369)
22.Schopler Eric, Lansing Margaret, Waters Leslie, Zindywizualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. Profil psychoedukacyjny PEP-R : wersja poprawiona, T. 1, Gdańsk, Stowarzysznie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995.  (syg. 27390)
23.Schopler Eric, Lansing Margaret, Waters Leslie, Zindywizualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów, T. 2, Gdańsk, Stowarzysznie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995.  (syg. 27785)
24.Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. (syg. 33659)
25.Taylor Paul Gordon, Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów, Warszwa, Fraszka Edukacyjna, 2011. (syg. 34099)
26.Temple Grandin, Byłam dzieckiem autystycznym, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1995. (syg. 26175)
27.Tims Lisa A., Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami... i wiele innych : 60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2012. (syg. 33925)
28.Varughese Tarin, Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2012. (syg. 33927)

Fragment książki:
29.Baron Simon-Cohen, Autyzm wczesnodziecięcy [W:] Psychopatologia, red. Arnolda A. Lazarusa, Adrew M. Colmana, Poznań, Zysk i S-ka, 2001, s. 63-77 (syg. 29018)
30.Buława-Hałasz Joanna, Sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym [W:] Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Warszawa, Difin, 2011, s. 149-155. (syg. 33481)
31.Cieślicki Wiesław, Wpływ rehabilitacji  w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Kraków, Impuls, 2005, s. 231-241. (syg. 30878)
32.Kendall Philip C., Całościowe zaburzenia rozwojowe [W:] Tenże, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 161-182. (syg. 31891)
33.Saulnier Celine, Volkmar Fred, Zaburzenia psychiczne u osób z autyzmem i innymi całosciowymi zaburzeniami rozwojowymi [W:] Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie, red. Bouras Nick, Holt Geraldine, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2010, s. 236-246. (syg. 34087)
34.Skórczyńska Małgorzata, Programy wczesnej interwencji O. I. Lovasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Kraków, Impuls, 2005, s. 115-122. (syg. 30878)
35.Winczura Barbara, Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego na podstawie koncepcji teorii umysłu [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Kraków, Impuls, 2005, s. 65-93. (syg. 30878)
36.Winczura Barbara, Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych [W:] Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura Kraków, Impuls, 2007, s. 285-298. (syg. 31310)

Artykuły z czasopism:
37.Barłóg Krystyna, Dziecko autystyczne w klasie szkolnej, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2001 nr 8/9, s. 26-28
38.Biadasiewicz Małgorzata, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, „Szkoła Specjalna”, 2001 nr 2, 91-95
39.Błaszczyk Sylwia, Funkcjonowanie psychofizyczne rodziców dziecka autystycznego, „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2008 nr 3, 40-44
40.Błeszyński Jacek, Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi, „Wychowanie na Co Dzień”, 2003 nr 1/2, s. 23-25
41.Błeszyński Jacek, Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm, „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1995 nr 3, 25-27
42.Błeszczyński Jacek J., Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja), „Szkoła Specjalna”, 2009 nr 1, s. 18-24
43.Bobkiewicz-Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Rec. Ewelina Jutrzyna, „Szkoła Specjalna” 2002 nr 1, s. 58-59
44.Ciećwierz Tomasz, Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, „Remedium”, 2013 nr 11, s. 20-21
45.Cychowska Magdalena, Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem – z doświadczeń młodego nauczyciela, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 5, s. 375-379
46.Czapczyńska Agnieszka: Autyzm a płeć, „Remedium 2005 nr 3, s. 22-23
47.Fosiak Danuta, Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 1998 nr 5, s. 214-215
48.Gałkowski Tadeusz, Wsparcie i wina, „Charaktery”, 1998 nr 4, s. 20-21
49.Gelleta-Mac Izabela, Dzieci z autyzmem, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2008 nr 4, s. 36-39
50.Gelleta-Mac Izabela, Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autym. Zespół Aspergera, „ Wychowanie w Przedszkolu”, 2009 nr 5, s. 16-20
51.Górecka Marzena, Hanć Tomasz, Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu, „Remedium”, 2010 nr 5, s. 6-7
52.Ignatowiczowa Łucja, Ignatowicz Roman, Autyzm wczesnodziecięcy, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1991 nr 9, s. 430-436
53.Jonakowska Ewa, W strachu przed światem – o ucznia z zespołem Aspergera, „Życie Szkoły”, 2013 nr 8, s. 36-39
54.Kic Anna, Popielska Dominika, Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera, „Remedium”, 2010 nr 3, s. 6-7
55.Klama Ramona, Praca z dzieckiem autystycznym, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2000 nr 9, s. 554-555
56.Kosior Edyta, Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera- z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty, „Szkoła Specjalna”, 2009 nr 3, s. 204-217
57.Krasiejko Izabela, Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej, „Szkoła Specjalna”, 2008 nr 5, s. 30-36
58.Krawczyk Felicyta, Terapia nieryrektywna autystycznego chłopca (część druga), „Rewalidacja”, 2010 nr 2, s. 45-58
59.Kruk-Lasocka Joanna, Autyzm a oligofrenia, „Szkoła Specjalna”, 1994 nr 4, s. 195-200
60.Leśniewska Katarzyna, Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie), „Wychowanie na Co Dzień”, 1998 nr 1/2, s. 29-33
61.Loebl Wirginia, Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji, „Szkoła Specjalna”, 2000 nr 5, s. 247-255
62.Ławicka Joanna, Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, „Szkoła Specjalna”, 2007 nr 4, s. 296-305
63.Maciejewski Gabriel, Świat w rozbitym lustrze, „Charaktery”, 2006 nr 6, s. 66-68
64.Marczak Janina Halina, Dzieci autystyczne, „Problemy Opiekuńczo-wychowawcze”, 1994 nr 9, s. 22-25
65.Mazur Agnieszka, Chojnowska-Ćwiąkała Izabela, Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane”, 2009/2010 nr 1, s. 62-68
66.Milewska Krystyna, Na imię mam Aspie, „Charaktery”, 2007 nr 11, s. 66-69
67.Miłkowska Grazyna, Autyzm znany czy nieznany?, „Szkoła Specjalna”, 1990 nr 2/3, s. 83-89
68.Minczakiewicz Elżbieta, Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych, „Szkoła Specjalna”, 1998 nr 2, s. 67-74
69.Mirosław Klaudia, Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman's, „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2007 nr 5, s. 55-56
70.Moleda Joanna, Znaczenie relacji wychowawca - wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodziezy nieprzystosowanej społecznie, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 4, s. 267-274
71.Olechnowicz Hanna, Strategie zapobiegania i przezwyciężania objawów autystycznych w domach pomocy społecznej dla dzieci, „Szkoła Specjalna”, 1988 nr 2, s. 101-110
72.Pająk Paulina, W każdym z nas drzemie, „Charaktery”, 1997 nr 9, s. 62-67
73.Patyk Katarzyna, Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole, „Nowa Szkoła”, 2009 nr 5, s. 45-53
74.Patyk Katarzyna, Metody i formy pracy z uczniem autystycznym, „Nowa Szkoła”, 2012 nr 2, s. 19-28
75.Patyk Katarzyna, Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PER-R Schoplera w praktyce szkolnej – zasady procesu i przydatne wskazówki, „Szkoła Specjalna”, 2009 nr 4, s. 293-301
76.Pawłowska Halina, Właściwości mowy w autyźmie wczesnodziecięcym (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca), „Szkoła Specjalna”, 1999 nr 1, 40-46
77.Pawłowska Halina, Zagadnienia mowy w autyźmie wczesnodziecięcym, „Szkoła Specjalna”, 1997 nr 2, 67-70
78.Pawłowska-Jaroń Halina, Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne, „Szkoła Specjalna”, 2004 nr 3, s. 221-226
79.Pągowska Marta, Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 4, s. 258-266
80.Perzanowski Tadeusz, Najczęstrze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013 nr 5, s. 27-31
81.Pietras Tadeusz, Witusik Andrzzej, Gałęcki Piotr (red.), Autym – epidemiologia, diagnoza i terapia. Rec. Elżbieta Trojan, „Niepełnopsrawność i Rehabilitacja”, 2010 nr 2, s. 117-120
82.Pisula Ewa, Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Rec. Kornelia Czerwińska, „Szkoła Specjalna”, 2003 nr 5, s. 314-315
83.Pisula Ewa, Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych, „Szkoła Specjalna”, 1991 nr 2/3, s. 76-83
84.Pisula Ewa, Zaburzenia autystyczne u dzieci, „Nowa Szkoła”, 1992 nr 7, s. 409-412
85.Piszczek Maria, Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera (część pierwsza), „Rewalidacja”, 2010 nr 1, s. 48-63
86.Rajner Anna, Wroniszewski Michał (red.), Skutecznie i profesjonalnie. Poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko. Warszawa 2002 Fundacja Synapsis, s. 485, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2003 nr 5, s. 63-64
87.Rafalska-Kawalec Jadwiga, Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk, „Życie Szkoły”, 2005 nr 10, s. 21[599]-25[603]
88.Rynkiewicz Agnieszka, Mali odkrywcy bliżej emocji, „Charaktery”, 2014 nr 11, s. 70-73
89.Sapel Anna, Wyjątkowo wyjątkowi, „Charaktery”, 2006 nr 7, s. 48-51
90.Sowińska Magdalena, Kacper – dziecko autystyczne, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2006 nr 10, s. 43-45
91.Stachyra Krzysztof, Ośrodek Terapii dzieci autystycznych „Giant Steps”, „Szkoła Specjalna”, 2008 nr 1, s. 73-75
92.Święcicka Joanna, Nieproste życie z Aspergerem (cz.1), „Psychologia w Szkole”, 2010 nr 1, s. 92-97
93.Tchórz-Dytko Agnieszka, Kasia – opis poziomu funkcjonowania i próby terapii, „Rewalidacja”, 2008 nr 2, s. 61-67
94.Terlecka Wanda, Edukacyjna i terapeutyczna filozofia Bruno Bettelheima, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1994 nr 1, s. 36-41 [zakończnie III s. Okł.]
95.Trojan Elżbieta, Autyzm wybór bibliografii z lat 1998-2009, „Problemy opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 7, s. 62-64
96.Turner Mark Alex, Neuronyi roboty kontra autyzm, „Charaktery” 2008 nr 9, s. 68-71
97.Wilkinson Lee A., Kiedy Asperger dorasta razem z nami, „Charaktery”, 2008 nr 12, s. 72-76
98.Winczura Barbara, Spór o genezę autyzmu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1996 nr 3/4, s. 135-151
99.Wolski Andrzej, Diagnoza autyzmu u małego dziecka – implikacje do pracy w rodzinie, „Rewalidacja”, 2010 nr 2, s. 24-44
100.Wrońska Joanna, Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstepna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania, 2008 nr 2, s. 57-61
101.Zając Izabela, Grabara Małgorzata, Pucher Jadwiga: Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2002 nr 11, s. 8-10
102.Zaorska Marzenna, Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne?, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 4, s. 298-304
103.Zwierzyńska Bożena, Autyzm i zespół Aspergera (zestawienie bibliograficzne), „Nowa Szkoła”, 2009 nr 2, s. 55-60