Regulamin IX  powiatowego konkursu z zakresu doradztwa zawodowego
pt. „MOJA PASJA KLUCZEM DO SUKCESU!”
1.    ORGANIZATOR KONKURSU:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim – ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie wraz z powiatową koordynatorką ds. doradztwa zawodowego.
2.    CELE KONKURSU

 • Popularyzacja wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów
 • Promocja zainteresowań uczniów
 • Promocja rodziny jako środowiska rozwijającego pasje i talenty dziecka.

3.    IDEA KONKURSU:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji  w Nowym Mieście Lubawskim  przystąpiło do realizacji inicjatyw lokalnych  związanych z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK 2019), którego inicjatorem oraz organizatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ) pod hasłem "Pasja, profesja, powołanie” oraz do edycji Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery ph. „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”. 
4.    PATRONAT:
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starosta Nowomiejski Pan Andrzej Ochlak.
5.    INSTYTUCJE PARTNERSKIE:
Partnerami w przedsięwzięciu są:

 • Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Mieście Lubawskim
 • Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

6.    Czas i miejsce oficjalnego podsumowania:
Podsumowanie odbędzie się w dniu 23.10.2019 r.  od godziny 10.00 w sali Centrum Mulimedialnego Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (ul. 3 Maja 24). W dniu oficjalnego podsumowania odbędzie się ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego oraz laureatów w kategorii „Talenty i pasje rozwijamy w grupie”. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane zebranym gościom. 
W dniu 23.10.2018 r.  nastąpi prezentacja przed członkami jury uczestników w kategorii „Talenty i pasje rozwijamy w rodzinie”. 
7.    Zasady uczestnictwa:
Informacje dla  dzieci i uczniów szkół podstawowych (do klasy VI) - kategoria „Kim będę w przyszłości”
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie  pracy plastycznej  w dowolnej technice  (z wyłączeniem rysowania kredką, dozwolonej wyłącznie dla dzieci przedszkolnych).  Praca konkursowa powinna przedstawiać wyobrażenie dziecka/ucznia o swoim przyszłym zawodzie i pracy jaką chciałby wykonywać,  gdy będzie dorosły.
Pracę w formacie  A3 należy dostarczyć osobiście lub listownie z dopiskiem „Moja pasja kluczem do sukcesu 2018” do dnia 7.10.2019 na adres organizatora.  Na odwrocie pracy należy przykleić kartę  zgłoszenia uczestnika, która stanowi  załącznik nr 1.
Proszę o niezwijanie i nieskładanie prac.
Uczestnicy są podzieleni na trzy  kategorie:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym
 • Uczniowie klas I-III
 • Uczniowie klas IV-VI.

Laureaci  konkursu plastycznego będą  zaproszeni  na oficjalne podsumowanie w dniu 23.10.2019 r. o godz. 10.00.  Informacja będzie przekazana telefonicznie opiekunowi uczestnika.
Informacje dla uczniów klas klas VII i VIII szkoły podstawowej 
Kategoria - „Talenty i pasje rozwijamy w rodzinie”
Do udziału w tej kategorii zapraszamy ucznia klas VII-VIII szkoły podstawowej wraz ze swoją rodziną. Zadaniem drużyny (uczeń i członkowie jego rodziny) będzie zaprezentowanie odkrywania talentu/pasji oraz udziału rodziny w ich kształtowaniu.
Prezentacja musi spełniać dwa kryteria:
wykorzystywać środki przekazu wizualnego (np. pokazu, plakatu, fotografii, bilbordu, reklamy);
obraz musi być poparty słowem (np.  opowiadaniem o tym, kiedy, kto i w jaki sposób odkrył talent/pasję dziecka, o udziale rodziny w rozwijaniu talentu/pasji, o wpływie na sukcesy dziecka, sposobach i formach rozwijania talentu/pasji). 
Dokonanie prezentacji nastąpi  przed jury w dniu 23.10.2019 r.  od godz. 10.00. Maksymalny czas prezentacji wynosi 10 minut. Po przekroczeniu limitu  czasu organizator ma prawo przerwać prezentację. 
Oceniamy:  pomysłowość, komunikatywność, dopasowanie wygłoszenia prezentacji  w wyznaczonym czasie, ogólne wrażenie.
Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) prosimy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   najpóźniej do dnia 7.10.2019 z dopiskiem „Talenty i pasje rozwijamy w rodzinie”.
Informacje dla szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych:
Kategoria  „Talenty i pasje  rozwijamy w grupie”.
Do udziału w tej kategorii zapraszamy grupę młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, którzy na zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych rozwijają swoje talenty i pasje. Zadaniem twórców jest nagranie filmu reklamującego działalność grupy, sposoby rozwijania talentów i pasji. Twórcami filmu może być maksymalnie 3 uczniów.
Wymagania dotyczące warstwy technicznej filmu:

 • film musi być opatrzony tytułem oraz zawierać nazwiska twórców i opiekuna grupy;
 • czas trwania filmu: nie dłuższy niż 10 min;
 • każdy film musi być umieszczony najpóźniej do dnia  14.10.2019 r.(do godziny 15.00) w serwisie filmowym YouTube;
 • link do filmu należy nadesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Talenty rozwijamy w grupie” do dnia  14.10.2019 r. do godziny 15.00  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia-załącznik nr 3.
 • prawa autorskie: Zgłaszając film, twórca (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu. Oświadczenie – załącznik nr 4.
 • zgłaszający zgadza się na wykorzystanie swojego filmu przez Organizatora na potrzeby edukacyjne i promocyjne.

Oceniamy: ogólne wrażenie nt. sposobów rozwijania talentów w grupie, oraz umiejętność przekazania informacji w wyznaczonym czasie.
Na oficjalnym  podsumowaniu konkursu w dniu 23.10.2019 r. nastąpi prezentacja filmów i wręczenie nagród w związku z czym zapraszamy twórców filmów wraz  z opiekunami. 
INFORMACJE OGÓLNE:
Opiekę nad uczestnikiem konkursu obejmuje wychowawca klasy, pedagog lub inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły lub opiekun grupy.
Celem opiekuna jest pomoc uczniom w przystąpieniu do konkursu oraz wsparcie w przygotowaniu się do konkursu. 
Relacja z przebiegu konkursu oraz imiona i nazwiska laureatów zostanie umieszczona w celach promocyjnych w mediach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na ujawnienie ich wizerunku i danych.
W dniu oficjalnego zakończenia konkursu nastąpi również wystawa prac konkursowych uczniów szkół podstawowych.                        
 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
„Moja pasja kluczem do sukcesu!”
Iwona Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim

Załącznik nr 1.

Przykleić na odwrotną stronę pracy plastycznej - proszę wypełnić czytelnie

 

………………………………………….                                                                          ……………….……………………..

         pieczątka szkoły                                                                                                                        miejscowość i data

 

Karta zgłoszenia uczestnika w konkursie „Moja pasja kluczem do sukcesu”

 

Nazwisko i imię dziecka/ucznia  ……………..………………………………………………………………….…………

Nazwa szkoły, klasa  ………………………….…….………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię nauczyciela  ……………..…..………………………… nr kontaktowy …………………………….…

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Oświadczam, że zapoznałam-łem się z regulaminem IX Powiatowego Konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu” organizowanym przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim (regulamin dostępny na stronie ppp-nml.pl).

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………

Data i podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowy zawartych w Karcie zgłoszenia do udziału w IX Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu”.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………

Data i podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 

 Wyrażam zgodę na umieszczenie danych naszego dziecka oraz jego wizerunku w celach promocyjnych na portalu FB, stronie internetowej PCRE www.ppp-nml.pl oraz innych stronach instytucji oświatowych oraz w lokalnych mediach.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………

Data i podpisy rodziców /opiekunów prawnych

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody którą można w każdym czasie wycofać jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem po zakończeniu  IX Powiatowego Konkursu "Moja pasja kluczem do sukcesu" dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa do celów archiwalnych. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w IX Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" jak i cel archiwalny po zakończeniu konkursu. Odbiorcą Danych osobowych będą instytucje wymienione w regulaminie.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu jak i po jego zakończeniu w celu archiwalnym. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z praw osoby będzie rozpatrywane w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego realizacji. Każda osoba posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Nie podanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia  udziału w IX Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w powyższym konkursie.

 

Załącznik nr 2

Karta zgłoszenia   do udziału w konkursie  „Moja pasja kluczem  do sukcesu!”                        w kategorii „Talenty i pasje rozwijamy w rodzinie”

Wypełnioną kartę proszę odesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „Talenty rozwijamy w rodzinie” do dnia 7.10.2019.

 

Nazwisko i imię ucznia ……………………….………………...………………

 

Szkoła ………………………………………………………….klasa …………

Nazwiska i imiona  rodziców oraz nr telefonu kontaktowego  ………………………………………………………….…………………………

Imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela, który pomógł uczniowi  w przystąpieniu                     do konkursu  …………………………………………………………………………..……..

 

Krótki opis prezentacji (m.in.: jakiego talentu dotyczy, w jakiej formie będzie prezentowana, ilość osób biorących udział w prezentacji):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody którą można w każdym czasie wycofać jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem po zakończeniu  IX Powiatowego Konkursu "Moja pasja kluczem do sukcesu" dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa do celów archiwalnych. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w IX Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" jak i cel archiwalny po zakończeniu konkursu. Odbiorcą Danych osobowych będą instytucje wymienione w regulaminie.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu jak i po jego zakończeniu w celu archiwalnym. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z praw osoby będzie rozpatrywane w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego realizacji. Każda osoba posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Nie podanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia  udziału w IX Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w powyższym konkursie.                                               

 

Załącznik nr 3

 

Karta zgłoszenia   do udziału w konkursie  „Moja pasja kluczem do sukcesu!”                            w kategorii „Talenty i pasje rozwijamy w grupie”

Wypełnioną kartę wraz z linkiem do  filmu należy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w tytule wpisując „Talenty rozwijamy w grupie”

najpóźniej do dnia 14.10.2019 r. do godziny 15.00.

 

Imiona i nazwiska  twórców filmu: 

 1.  
 2.  
 3.  

Szkoła ………………………………………………………...….klasa …………

Imię i nazwisko oraz nr telefonu opiekuna grupy ……………………………………………………………………………...……..

Nazwa grupy …………………………………………………………………….

 

Tytuł filmu ………………………………………………………………………..

 

 

Załącznik nr 4

Prosimy dostarczyć w dniu podsumowania – 23.10.2019 r.

 

 

 

 

…………………………………………………….

                     Pieczątka szkoły

 

 

        Oświadczenie dot. praw autorskich do filmu na konkurs                                      „Talenty i pasje rozwijamy w grupie”

                                  

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminem konkursu „Moja pasja kluczem do sukcesu”.

 

Prawa autorskie:

Zgłaszając film, twórca (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając   z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu. Zgłaszający zgadza się na wykorzystanie swojego filmu przez Organizatora na potrzeby edukacyjne i promocyjne.

 

 

……………………………………………………………

                                                                                                               Data i podpis opiekuna grupy                

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody którą można w każdym czasie wycofać jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem po zakończeniu  IX Powiatowego Konkursu "Moja pasja kluczem do sukcesu" dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa do celów archiwalnych. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w IX Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" jak i cel archiwalny po zakończeniu konkursu. Odbiorcą Danych osobowych będą instytucje wymienione w regulaminie.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu jak i po jego zakończeniu w celu archiwalnym. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z praw osoby będzie rozpatrywane w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego realizacji. Każda osoba posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Nie podanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia  udziału w IX Powiatowym Konkursie "Moja pasja kluczem do sukcesu" skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w powyższym konkursie.