Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny


Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego  członkowie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, w porozumieniu   z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim z  dniem 1  września  2001r. utworzyli  Punkt  Konsultacyjno- Terapeutyczny, działający w bazie lokalowej Poradni.

 

Twórcy PK-T położyli nacisk na organizowanie wielopłaszczyznowych działań rewalidacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych w stosunku do dziecka niepełnosprawnego, a także otoczenie rodziców pomocą  specjalistyczną  ze strony pedagogów, psychologa i logopedy - prowadzących zajęcia. Zaproponowano ponadto uczestnikom szeroką gamę różnorodnych oddziaływań terapeutycznych i socjalizujących - zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, rytmiczne, logopedyczne, kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne.
Prowadzenie zajęć miało umożliwić  pracownikom poradni obserwację funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach/działaniach.
Zadania realizowane w ramach PK-T obejmują nie tylko dziecko niepełnosprawne, ale również jego rodzinę, ponieważ od postaw rodziców, dziadków  i rodzeństwa zależy prawidłowe kształtowanie się charakteru młodego człowieka i jego przystosowanie do życia                                           w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych.
Ze względu na brak środków finansowych specjaliści naszej poradni, którzy byli pomysłodawcami utworzenia PK-T, przez pierwszy rok zajęcia prowadzili społecznie. Specjaliści poradni, którzy włączyli się aktywnie w działania PK-T to:
Pani Gabriela Sałacka - dyrektor poradni
Pani Bożena Maciejewska – oligofrenopedagog
Pani Bożena Smoczyńska - logopeda
Pani Teresa Podolak - psycholog
Pani Hanna Karczyńska - pedagog.
Duże wsparcie otrzymaliśmy również od pracowników administracji i obsługi Pani Reginy Świniarskiej i Pani Wiesławy Nowak.
Od roku 2004  zajęcia w PK-T prowadzi dwóch pedagogów naszej placówki: Pani Hanna Karczyńska i Pani Iwona Krajewska, które są okazjonalnie wspierane przez pozostałych specjalistów, wolontariuszy i praktykantów.
Od 2002 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski pozyskuje dofinansowanie niezbędne do prowadzenia zajęć w Punkcie Konsultacyjno - Terapeutycznym ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
Systematyczne spotkania z dziećmi i ich rodzinami rozpoczęliśmy od 1. września  2002 (2 razy w miesiącu).
Cele Punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego to: wczesna diagnoza,  oddziaływanie rewalidacyjne i rehabilitacyjne, pomoc specjalistyczna dla rodziców.
W 2010 założona została grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych „Razem łatwiej”.  
W ramach funkcjonowania Punktu duży nacisk położyliśmy również na turystykę i rekreację.


GALERIA: