Konferencja informacyjno-szkoleniowa „Razem na rzecz niepełnosprawnego dziecka”

W dniu 29.04.2014 w sali konferencyjnej Centrum Multimedialnego przy Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim  odbyła się lokalna konferencja informacyjno-szkoleniowa pt. „Razem na rzecz niepełnosprawnego dziecka”.

Konferencja została  zorganizowana  przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Nowym Mieście Lubawskim  we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji. Organizacja konferencji była  współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Nowego Miasta Lubawskiego. Głównym celem konferencji było wyczulenie środowiska lokalnego na potrzeby niepełnosprawnych dzieci i uczniów.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Starosta Powiatu – Pani Ewa Dembek, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pani Dorota Osińska, dyrektor ZS im. C.K. Norwida Pani  Barbara Przeradzka-Martko, Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski, kierownik MOPS Pani Elżbieta Rogowska. Głównymi odbiorcami konferencji byli dyrektorzy szkół oraz pedagodzy i nauczyciele, którym bliski jest temat niepełnosprawnego dziecka.

Na samym początku zebrani goście obejrzeli film o Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zrealizowany przez Szkolne Koło Filmowe przy ZS im. C.K. Norwida pod opieką Pana Tadeusza Banowski.  Jedna z podopiecznych  Paulinka  Fersztorowska opowiedziała o swoich wrażeniach związanych z udziałem zajęciach w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym oraz przeczytała wiersz swojego autorstwa. Pani Bożena Maciejewska – dyrektor PCRE   przedstawiła „Diagnozę potrzeb środowiska lokalnego  w zakresie kształcenia specjalnego dzieci/uczniów”.  Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że w naszym powiecie jest ok. 300 uczniów niepełnosprawnych.

Następnie Pani Urszula Łopaciuk  - psycholog z  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 1  w Elblągu przedstawiła temat „Niemoc umysłowa ucznia a jego edukacja”.  Z wypowiedzi pani Urszula Łopaciuk zwróciła uwagę na to, że w funkcjonowaniu ucznia z upośledzeniem umysłowym zbyt małą wagę przywiązuje się do emocji, motywacji oraz kompetencji społecznych. Ważne jest więc rozwijanie kompetencji społecznych, które są bardzo istostne w życiu dorosłym.

Pani Marlena Szwemińska  - konsultant ds. pedagogiki specjalnej i integracji Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Elblągu  przeprowadziła szkolenie „Uczeń niepełnosprawny  w szkole ogólnodostępnej”. Pani Szwemińska przedstawiła główne założenia nowego modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zdaniem Pani konsultant dużo uwagi powinno się poświecić na dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, która stanowi bazę do tworzenia indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja panelowa nt. kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski przekazał zebranym gościom informację o zamiarze utworzenia szkoły specjalnej.  Niosłoby to korzyści przede wszystkim dla samych dzieci. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani psycholog Urszula Łopaciuk – dzieci niepełnosprawne dążą do bycia w towarzystwie osób sobie podobnych. Jest to naturalne dążenie i wiąże się ono z posiadaniem właściwej grupy odniesienia, co sprzyja rozwojowi emocjonalno-społecznemu uczniów niepełnosprawnych. Będąc w towarzystwie osób sobie podobnych uczniowie niepełnosprawni czują się dobrze, czują się pełnowartościowi. Właśnie szkoła specjalna stwarza taką szansę.

Zaproszeni goście wyrazili pozytywne opinie nt. konferencji i uznali, że była to świetna okazja do poruszenia bardzo ważnego problemu dziecka niepełnosprawnego.  W spotkaniu uczestniczyło 80 osób.