Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

3 lipca 2020 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI
POWIATOWEGO E- KONKURSU
„RODZINA – RAZEM TWORZYMY NASZE WSPÓLNE SZCZĘŚCIE”
ZORGANIZOWANEGO W RAMACH XXII WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

W dniach 02.06.2020r. – 12.06.2020 r. w ramach obchodów XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, których hasło przewodnie w 2020 r. brzmiało: „Miłość–młodość–małżeństwo-rodzina” zorganizowany został Powiatowy e-konkurs, pt. Rodzina – razem tworzymy nasze wspólne szczęście. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, zaś współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Patronat honorowy objął Starosta Nowomiejski.
Konkurs został ogłoszony na stronie Facebook Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Uczestnikami konkursu były dzieci i uczniowie z powiatu nowomiejskiego.

Czytaj więcej: E-konkurs Rodzina - razem tworzymy nasze wspólne szczęście

V POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY
W maju 2020 r. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowało V Powiatowy konkurs logopedyczny pt. „Moja książka logopedyczna”. W konkursie wzięło udział 21 osób.
Zadanie uczestników polegało na zaprojektowaniu i zilustrowaniu okładki książki logopedycznej. Na okładce prócz ilustracji miał być zamieszczony wymyślony przez autora pracy tytuł książki, autor i nazwa wydawnictwa. Książka mogła dotyczyć np. realizacji tych głosek nad którymi obecnie dziecko pracuje z logopedą lub pracowało w przeszłości.

Czytaj więcej: V Powiatowy konkurs logopedyczny

Zasady stacjonarnego przyjmowania klientów w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim w okresie epidemii COVID-19 – wytyczne dla klientów

 1. Zabronione jest stawianie się na diagnozę/terapię/konsultację z dzieckiem z objawami chorobowymi oraz jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik objęty jest  kwarantanną lub nadzorem sanitarnym.
 2. Zabronione jest stawianie się do Poradni rodziców/opiekunów prawnych z objawami chorobowymi.
 3. Rodzic/opiekun prawny dziecka z objawami alergii jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie.
 4. Rodzic/opiekun prawny musi zaopatrzyć dziecko w niezbędne środki ochrony osobistej, tj. każdorazowo w osłonę zakrywającą nos i usta (rekomendujemy używanie przyłbicy ochronnej). W przypadku wizyty u logopedy konieczne jest wyposażenie dziecka w przyłbicę ochronną.  W uzasadnionych przypadkach za zgodą rodzica, jest możliwe odstąpienie od zakrycia ust i nosa dziecka podczas zajęć. Dzieci do lat 4, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub głębszą są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Rodzic/opiekun prawny przebywający na terenie PCRE zobowiązany jest mieć osłonę nosa i ust.
 6. Zmniejszenie dystansu poniżej 2 metrów i bezpośredni fizyczny kontakt specjalisty z dzieckiem możliwy jest wyłącznie po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez jego rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Obecność rodzica/opiekuna prawnego w gabinecie podczas terapii/diagnozy/konsultacji ustalana jest indywidualnie przez każdego specjalistę.
 8. Dziecko/uczeń przynosi na diagnozę/terapię własne przybory, tj. długopis, ołówek i gumkę, a w przypadku dzieci do 8 r.ż. kredki ołówkowe. Podczas wizyty u logopedy przynosi swoje kredki, lusterko, długopis, wodę i chusteczki higieniczne.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni przychodzą na wyznaczony termin punktualnie o umówionej godzinie.
 10. Dziecko/uczeń stawia się do Poradni pod opieką jednego rodzica/opiekuna prawnego.
 11. Diagnoza/terapia/konsultacja ustalana jest z wyprzedzeniem maksymalnie 1-tygodniowym.
 12. W dniu poprzedzającym diagnozę/terapię/konsultację wyznaczony pedagog/psycholog/logopeda przeprowadza z rodzicem/opiekunem prawnym rozmowę telefoniczną w oparciu o ankietę przygotowaną na potrzeby aktualnej sytuacji stanu epidemii.
 13. Rodzic/opiekun prawny jest poinformowany o warunkach pracy w Poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na warunki diagnozy/terapii/konsultacji i na stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na ww. formy wsparcia.
 14. Po wejściu na teren PCRE klient sygnalizuje swoje przybycie dzwonkiem i oczekuje na podejście wyznaczonego pracownika.
 15. W strefie wejścia rodzic/opiekun prawny podpisuje wymagane oświadczenia.
 16. Za zgodą rodzica/opiekuna prawnego pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica.  Na teren placówki mogą wejść tylko te osoby, których temperatura ciała nie przekracza 37,8°C.
 17. Podejrzenie przez specjalistę złego samopoczucia dziecka/ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego skutkuje wyznaczeniem innego terminu wizyty. Rodzice zobligowani są, aby dzieci przybywające do PCRE były zdrowe (bez kataru, kaszlu oraz innych objawów złego samopoczucia).
 18. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem myją ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Następnie przechodzą do poczekalni.
 19. W poczekalni rodzice/opiekunowie prawni, dzieci/uczniowie (spoza rodziny) utrzymują dystans co najmniej 2 metry.
 20. W czasie pobytu w PCRE należy ograniczyć poruszanie się zarówno po gabinecie, jak i po całej placówce, aby zminimalizować możliwość kontaktów społecznych. Przemieszczanie się po placówce osób z zewnątrz musi być uzasadnione. Na terenie PCRE jest zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.
 21. Każdorazowe ponowne wejście do PCRE wiąże się z koniecznością dezynfekcji rąk.
 22. Klienci mają dostęp do potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA
Spotkania w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 odbędą się w następujących terminach:
19 lutego
18 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
Spotkania odbywają się na terenie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od godziny 16.00 do 18.00.
Zapraszamy zainteresowanych Rodziców!